မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပထမအၾကိမ္ ေလးႏိုင္ငံ ၿမန္မာ႔ရိုးရာ လက္ေဝွ႕ စိန္ေခၚပြဲၾကီး


Click here to watch the movie