သီဟတင္စိုး
First 1 2Last
ဒိုးမိုးအာရီဂတ္တိုး
သီဟတင္စိုး ၊ မင္းသစၥာ ၊ ခိုင္ႏွင္းေဝ
သစၥာေဖာက္လား ေသြးေသာက္လား
သီဟတင္စိုး ၊ ထူးခန္႔ေက်ာ္ ၊ မ်ဳိးစႏၵီေက်ာ္ ၊ ခ်စ္စုစုဟန္
မငိုပါနဲ႔ ညီမေလးရယ္
သီဟတင္စိုး ၊ ခိုင္ခန္႔ ၊ ခ်ဳိၿပံဳး ၊ မိုးၿပည့္ၿပည့္ေမာင္
အရူး အကန္း
သီဟတင္စိုး ၊ ဇံဟိန္း ၊ ဧပတၱၿမားခင္
ပဥၥာနႏၲရိယကံ
သီဟတင္စိုး ၊ ေမာ႔စ္ ၊ ပိုင္သူ ၊ ထိုက္စံ ၊ ပြင့္ရတနာေက်ာ္
မိုက္စမ္း ၾကိဳက္လမ္းကိုေရြး
သီဟတင္စိုး ၊ ႏိုင္ထက္ဦး ၊ ပိုင္သူ ၊ စစ္ေသြး ၊ ပြင့္နဒီေမာင္ ၊ မ်ဳိးမ်ဳိးခ်စ္သဲ
အမွန္ေနာက္က အမွား
သီဟတင္စိုး ၊ သတၱိ ၊ ေက်ာ္ဝင္းထြဋ္ ၊ ေမနန္းေခါင္
အရိုင္းေသြး
သီဟတင္စိုး ၊ စစ္ေသြး ၊ ပြင့္နဒီေမာင္
ေနရဲရဲ ေသရဲရဲ
သီဟတင္စိုး ၊ ႏိုင္ထက္ဦး ၊ ေက်ာ္ဝင္းထြဋ္ ၊ ေမထြဋ္ေခါင္ ၊ ေမသၾကၤန္ ၊ မိုးမိုးယဥ္မင္းေအာင္ ၊ အိၿဖဴ
မိုက္ရူးရဲ
သီဟတင္စိုး ၊ ေနေအာင္ ၊ တင့္တင့္ထြန္း
First 1 2Last